Ervaring met ons

Een kleine greep uit hoe anderen ons ervaren

PUUR JIJ PROGRAMMA

Marjolein coachte me gedurende het PUUR JIJ programma, in de periode dat ik een start wilde maken met mijn eigen bedrijf met als opmerkelijk effect dat ze me vertrouwen heeft gegeven en me geholpen heeft met een focus op mijn bedrijfsdoelen te ontwikkelen. Persoonlijk heeft Marjolein me geholpen en in staat gesteld om mijn eigen nieuwe rol met nieuw zelfvertrouwen en enthousiasme aan te pakken en ik kan haar invloed alleen maar omschrijven als levens-veranderend. Ik beveel Marjolein haar coachingsvaardigheden, haar volhardendheid en de rust die ze met zich meebrengt van harte aan.

Wilma Lukassen
Coach, Team Coach, Organization Development

TALENTMANAGEMENT

Ons bedrijf is de afgelopen jaren door een succesvolle transitie gegaan. Als gevolg hiervan hebben wij de afgelopen periode veel nieuw talent aangetrokken om onze groeidoelstellingen wereldwijd te kunnen realiseren.

Om deze transitie verder te faciliteren en te professionaliseren hebben wij via YINC geïnvesteerd in een talentmanagementproces. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen in zowel de ambities van onze mensen als in hun potentieel voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit stelt ons nu in staat om onze mensen in te zetten op basis van hun natuurlijke kracht in diverse projecten met wisselende teamsamenstellingen. Dit heeft binnen onze organisatie mede geleid tot een hogere betrokkenheid van medewerkers en ondersteund continue verbetering van onze processen en dienstverlening. Daarnaast geeft het ons meer inzicht in onze bedrijfscultuur.

De individuele potentieelmetingen en gesprekken van onze medewerkers met YINC geven ons belangrijke managementinformatie waarmee wij onze medewerkers blijvend kunnen boeien en binden. Het traject is door de collega’s als bijzonder positief en leuk ervaren.

Het talentmanagementproces maakt ons als werkgever attractiever, geeft een positieve impuls aan motivatie en maakt opvolgingsplanning en persoonlijke ontwikkeling een stuk eenvoudiger, transparanter en effectiever.

Wij hebben talentmanagement een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering gemaakt omdat het menselijk kapitaal voor ons een van de belangrijkste onderscheidende factoren is in het succes van ons bedrijf.

Marco Hering
Managing Director bij Meelunie

TALENTMANAGEMENT/ORGANISATIEONTWIKKELING

Drom Fragrances is door een groot aantal wijzigingen gegaan in de afgelopen periode. Het was voor mij noodzaak om de organisatie opnieuw in te richten en richting te geven om zodoende de ambitieuze groeidoelstellingen te kunnen realiseren.

Ik heb hiervoor de hulp van YINC ingeroepen. Door korte intensieve interviews met het voltallige personeel is een heldere analyse gemaakt en zijn aanbevelingen tot verbetering gedaan. Op basis hiervan zijn we in staat geweest om de juiste interventies te plegen en verbeteringen aan te brengen ten aanzien van strategie, structuur, leiderschap en het business development proces. YINC heeft hieraan door een aantal on-site werksessies en trainingen een actieve bijdrage geleverd die ertoe geleid heeft dat motivatie, commitment en engagement sterk zijn toegenomen. Daarnaast is er een start gemaakt met talentmanagement, waardoor de verdere ontwikkeling en groei van medewerkers een positieve impuls heeft gekregen.

De snelle en praktische wijze waarmee YINC dit proces heeft aangepakt, alsmede de heldere analyses en het vertrouwen bij ons personeel, hebben er mede toe geleid dat er nu een stevige organisatie staat met gecommitteerde medewerkers, waarmee de voorgenomen groei kan worden gerealiseerd.

Rob Edelman
(interim) Vice President Innovation and General Manager bij Drom Fragrances

COACHING

YINC connect heeft ons actief ondersteund bij de ontwikkeling van een aantal van onze medewerkers. Door middel van een korte meting is de natuurlijke kracht en het potentieel van onze medewerkers in kaart gebracht. Op basis hiervan is tijdens een aantal individuele gesprekken het ontwikkelpotentieel verder in kaart gebracht en is er een concreet en praktisch gericht ontwikkelplan opgesteld. Het ontwikkelplan is grotendeels on- the job uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn op de dag van vandaag merkbaar en heeft de ontwikkeling en prestaties van deze medewerkers blijvend op een hoger niveau gebracht. Kenmerkend voor de aanpak van YINC is hun grote betrokkenheid, kennis van organisaties en de praktische invulling. Ik heb de samenwerking met YINC als erg prettig en effectief ervaren.

André den Hartog
Product & Business Development Manager bij Royal Buisman

BROWN PAPER SESSIE

Binnen Rabobank Haarlem en omstreken is in 2017 een vrijwel geheel vernieuwd managementteam aangesteld. Dit team gaat de komende periode vormgeven aan een transitieproces waarmee wij de service en dienstverlening aan onze cliënten en overige stakeholders nog verder kunnen verbeteren en verduurzamen. Om dit gezamenlijk succesvol te kunnen realiseren moet je als team op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. We hebben samen met YINC d.m.v. competentiemetingen en individuele gesprekken zicht gekregen op onze talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden. Tijdens een levendige teamsessie zijn deze resultaten met elkaar gedeeld en in alle openheid met elkaar besproken. Deze sessie heeft geleid tot een sterkere onderlinge binding en vertrouwen in elkaars vaardigheden en talenten. Het heeft inzicht gegeven op welke punten we elkaar kunnen helpen en versterken en waar we samen alert op moeten zijn in het transitieproces van de bank. Onderling vertrouwen vormt de basis voor ieder samenwerkingsverband en YINC heeft hiertoe een waardevolle en plezierige bijdrage geleverd. De resultaten hiervan zijn op de dag van vandaag merkbaar en heeft de ontwikkeling en prestaties van deze medewerkers blijvend op een hoger niveau gebracht. Kenmerkend voor de aanpak van YINC is hun grote betrokkenheid, kennis van organisaties en de praktische invulling. Ik heb de samenwerking met YINC als erg prettig en effectief ervaren.

Jan Feenstra
Directievoorzitter bij Rabobank Haarlem en Omstreken

Wil je met ons sparren over de beste aanpak voor jouw bedrijf?
Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek.