Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YINC CONNECT BV

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van YINC connect BV, ter zake van alle diensten die YINC connect BV verricht dan wel aanbiedt en alle overeenkomsten die tot stand komen of zullen komen tussen YINC connect BV en een Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen betrokken partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden dan wel de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemenen voorwaarden ook verstaan licentienemer of eindgebruiker.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat deze door YINC connect BV schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Alle opdrachten van Opdrachtgevers beschouwt YINC connect BV als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en in artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 3. Alle offertes, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Offertes van YINC connect BV zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht verstrekken.

ARTIKEL 3. LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle termijnen voor uitvoering van de opdracht worden door YINC connect BV naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het sluiten van de overeenkomst aan YINC connect BV bekend waren of konden worden voorzien. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. De enkele overschrijding van een termijn brengt YINC connect BV niet in verzuim. YINC connect BV is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal YINC connect BV dit zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de in de offerte respectievelijk op de factuur vermelde betalingscondities, Indien geen specifieke condities zijn vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met enige vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook.
 4. Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal Opdrachtgever zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van deze vordering.
 5. Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan YINC connect BV haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. YINC connect BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar uitsluitend oordeel van YINC connect BV daartoe aanleiding geeft, zal Opdrachtgever op verzoek van YINC connect BV ter zake van de betaling van de in het vooruitzicht gestelde vergoeding(en) zekerheid verstrekken.
 7. YINC connect BV is bevoegd eenmaal per jaar de tarieven die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verhoging vindt niet plaats dan na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever.
 8. Opleidingen, cursussen en /of trainingen dienen voorafgaand aan de opleiding, cursus en/of training volledig te zijn betaald. Indien de betaling niet tijdig door YINC connect BV is ontvangen, is Opdrachtnemer van deelname uitgesloten.

ARTIKEL 5. GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Ieder der partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.
 2. De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de rechtsbetrekking tussen partijen en blijft onverkort gelden na het eindigen van deze rechtsbetrekking.
 4. Het kan zijn dat in de uitvoering van de overeenkomst door partijen persoonsgegevens worden verwerkt. Partijen zullen zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens conform de geldende privacyregelgeving. In het geval dat YINC connect BV ten aanzien van haar dienstverlening geldt als verwerker in de zin van de privacyregelgeving zal zij met Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst sluiten. Voor zover partijen beiden gelden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving zullen zij passende afspraken maken omtrent de omgang met deze persoonsgegevens.

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De rechten van intellectueel eigendom op al het kader van de rechtsbetrekking aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, waaronder doch niet beperkt tot offertes, analyses, modellen, ontwerpen, methodieken, software, trainingsmateriaal, gebruikershandleidingen, databestanden,
 2. opleidingsmateriaal en rapporten alsmede voorbereidend materiaal, logo’s, merken, handelsnamen berust bij YINC connect BV of diens licentiegevers.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectueel) eigendom uit het materiaal, als bedoeld in het eerste lid, te verwijderen.
 4. YINC connect BV vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens vermeende inbreuk op rechten van intellectueel eigendom van derden. Deze vrijwaring geldt slechts indien en voor zover door Opdrachtgever geen wijzigingen zijn aangebracht aan het materiaal, als bedoeld in het eerste lid, en de Opdrachtgever YINC connect BV terstond na de melding van de vermeende breuk in kennis stelt. Opdrachtgever zal in geval van een vermeende inbreuk op intellectueel eigendomsrecht op eerste verzoek van YINC connect BV aan YINC connect BV medewerking verlenen bij het voeren van verweer.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien de wijziging van de overeenkomst of de aanvulling daarop leidt tot meerwerk zal YINC connect BV naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de overeenkomst wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van een termijn stemt opdrachtgever hiermee in.

ARTIKEL 8. INZET VAN MEDEWERKERS EN PARTNERS

 1. YINC connect BV is na overleg met Opdrachtgever gerechtigd om medewerkers en partners die voor de uitvoering van de opdracht zijn ingezet te vervangen door andere medewerkers of partners.
 2. YINC connect BV staat ervoor in, dat de deskundigheid van de medewerker of partner die ter vervanging wordt aangeboden van een kwalitatief gelijk niveau is als het niveau van de medewerker die wordt vervangen. Partijen kunnen in overleg hiervan afwijken.
 3. YINC connect BV kan –gelet op haar bedrijfsfilosofie- naast de medewerker of partner die ten behoeve van de opdracht is ingezet, andere medewerkers of partners inzetten indien de specifieke expertise van deze medewerker een meerwaarde heeft bij de uitvoering van de opdracht. Inzet van bedoelde medewerker of partner vindt plaats in overleg met de Opdrachtgever.
 4. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal YINC connect BV steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Een dergelijke vervanging vindt niet eerder plaats dan na overleg met de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN

 1. YINC connect BV zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met de Opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan YINC connect BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan YINC connect BV ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft YINC connect BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. YINC connect BV is verplicht zich er voor in te spannen, dat naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven overeenkomst gerekend mocht worden, uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld.
 2. YINC connect BV geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de door haar gegeven analyse(s) dan wel voor enige gevolgtrekking of beslissing die op basis van de gegeven analyse(s) plaatsvindt.
 3. YINC connect BV, noch haar medewerkers en partners, in persoon, zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met de (beoogde) uitvoering van de opdracht, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende. In geval van schade wordt de claim gemeld en wanneer er dekking is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door YINC connect BV afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van YINC connect BV jegens Opdrachtgever en/of alle in naam en/of opdracht van de Opdrachtgever handelende derden beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 20.000,-.
 4. YINC connect BV is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook;
 5. YINC connect BV zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. YINC connect BV is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. kandidaten of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. Opdrachtgever is gehouden YINC connect BV ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.
 7. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van YINC connect BV verder strekken dan het bedrag van de door de opdrachtgever betaalde vergoedingen, voor de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 8. Indien Opdrachtgever en/of alle in naam en/of opdracht van de Opdrachtgever handelende derden een eventuele vordering jegens YINC connect BV niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

ARTIKEL 11. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een week na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan YINC.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal YINC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal YINC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst bestede uren bestaan.
 4. Indien een klacht gegrond is, en herstel niet meer mogelijk is, zal YINC een credit nota verzenden voor die gedeclareerde uren welke zonder toegevoegde waarde zijn besteed ten behoeve van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop YINC connect BV geen invloed uit kan oefenen, en waardoor YINC connect BV redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. werkstaking, stroomstoring, computervirussen en personeelsgebrek in de organisatie van Opdrachtgever worden daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door YINC connect BV niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien YNC international BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

ARTIKEL 13. BEËINDIGING

 1. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een bepaalde termijn noch in geval YINC connect BV te kort komt in de nakoming van de overeenkomst en haar geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen exclusief worden voorgelegd door de rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen, van toepassing indien YINC connect BV en wederpartij een overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

ARTIKEL 15

 1. YINC connect BV zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij vastgelegde afspraken en procedures
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is YINC connect BV gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is YINC connect BV gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. YINC connect BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, vindt wijziging van de overeenkomst plaats zoals omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien YINC connect BV op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan YINC connect BV vergoed worden volgens de gebruikelijke tarieven van YINC connect BV.
 5. Opdrachtgever aanvaardt, dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en YINC connect BV kunnen worden beïnvloed.
 6. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal
 7. YINC connect BV tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN/OF TRAININGEN

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien YINC connect BV en wederpartij een overeenkomst tot het verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen is aangegaan.

ARTIKEL 16

 1. Zoals aangegeven in artikel 4.9, dienen de opleidingen, cursussen en trainingen voorafgaand aan de opleiding, cursus of training te worden voldaan aan YINC connect BV.
 2. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van YINC connect BV aanleiding geeft, is YINC connect BV gerechtigd een opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden.
 3. YINC connect BV is gerechtigd geplande data voor opleidingen, cursussen en trainingen tot 14 dagen voor het desbetreffende evenement te wijzigen. Een dergelijke wijziging vindt plaats na voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.
 4. Bij annulering door de deelnemer van een opleiding, cursus of training meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 125,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 80% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur of na aanvang van de opleiding of training of bij het niet verschijnen zonder afmelding worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht. In alle gevallen mag –na overleg met YINC international- een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden bij een maatwerkopleiding de redelijke kosten voor de ontwikkeling van de opleiding vergoed door Opdrachtgever dan wel deelnemer aan YINC connect BV.

AFNAME VAN TALENTSCANS EN FUNCTIONALITEITEN ROUGH GEM

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien YINC connect BV en wederpartij een overeenkomst zijn aangegaan voor het afnemen van ODC-metingen of het gebruik van het talent management systeem Rough Gem

ARTIKEL 17

 1. Door het uitzetten van TalentScans via voor de Opdrachtgever toegankelijke online omgeving van YINC connect BV en/of het gebruik van de functies van de Rough Gem toepassingen in de NimmaCloud omgeving, geeft deze te kennen, met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan. YINC connect BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen of indien anders is overeengekomen in de overeenkomst, het in de overeenkomst bepaalde.
 2. Indien klachten van de afnemer betrekking hebbend op de TalentScan en gerelateerde producten of Rough Gem toepassingen, door YINC connect gegrond worden bevonden, zal YINC connect BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van YINC connect BV en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van YINC connect BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Tevens kan YINC connect BV niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van technische storingen en andere onvolkomenheden van het online systeem.
 3. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang afnemer jegens YINC connect BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft aangepast en/of bewerkt of door derden heeft laten aanpassen en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

Wil je met ons sparren over de beste aanpak voor jouw bedrijf?
Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek.